Distribution requirement planning (DRP-I)

Định nghĩa Distribution requirement planning (DRP-I) là gì?

Distribution requirement planning (DRP-I)Kế hoạch yêu cầu phân phối (DRP-I). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Distribution requirement planning (DRP-I) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình có hệ thống để xác định đó hàng hóa, trong những gì số lượng, mà vị trí, và khi được yêu cầu trong việc đáp ứng nhu cầu dự đoán. thông tin hàng tồn kho liên quan này sau đó tham gia vào một yêu cầu sản xuất lên kế hoạch cho hệ thống (MRP-I) như đã yêu cầu tổng để ước lượng đầu vào chảy và lịch trình sản xuất.

Definition - What does Distribution requirement planning (DRP-I) mean

Systematic process for determining which goods, in what quantity, at which location, and when are required in meeting anticipated demand. This inventory related information is then entered into a manufacturing requirements planning (MRP-I) system as gross requirements for estimating input flows and production schedules.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *