Diversifiable risk

Định nghĩa Diversifiable risk là gì?

Diversifiable riskNguy cơ thể đa dạng hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diversifiable risk - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Rủi ro đầu tư có thể bị giảm bớt hoặc loại bỏ bằng cách kết hợp nhiều đầu tư đa dạng trong một danh mục đầu tư. Phi thị trường (không mang tính hệ thống) rủi ro là rủi ro đa dạng hóa.

Definition - What does Diversifiable risk mean

Investment risk that can be reduced or eliminated by combining several diverse investments in a portfolio. Non-market (non-systemic) risks are diversifiable risks.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *