Diversification acquisition

Định nghĩa Diversification acquisition là gì?

Diversification acquisitionMua lại đa dạng hóa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diversification acquisition - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược trong việc đạt được đa dạng hóa thông qua việc mua lại các doanh nghiệp. Các công ty mua các công ty khác để giảm bớt rủi ro của họ hoặc thúc đẩy tăng trưởng. Việc mua có thể là một doanh nghiệp có liên quan, một nhà cung cấp hoặc một doanh nghiệp không liên quan với một tiềm năng lớn để phát triển.

Definition - What does Diversification acquisition mean

A strategy in achieving diversification through acquisition of businesses. Firms purchase other firms in order to lessen their risk or promote growth. The purchase may be a related business, a supplier or an unrelated business with a high potential for growth.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *