Diversity management

Định nghĩa Diversity management là gì?

Diversity managementQuản lý đa dạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diversity management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thực tiễn giải quyết và hỗ trợ nhiều lối sống và đặc điểm cá nhân trong một nhóm được xác định. hoạt động quản lý bao gồm giáo dục nhóm và cung cấp hỗ trợ cho việc chấp nhận và tôn trọng cho nhiều nền tảng chủng tộc, văn hóa, xã hội, địa lý, kinh tế và chính trị.

Definition - What does Diversity management mean

The practice of addressing and supporting multiple lifestyles and personal characteristics within a defined group. Management activities includes educating the group and providing support for the acceptance of and respect for various racial, cultural, societal, geographic, economic and political backgrounds.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *