Dividend discount model

Định nghĩa Dividend discount model là gì?

Dividend discount modelMô hình chiết khấu cổ tức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dividend discount model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công thức toán học sử dụng chung bởi môi giới chứng khoán để xác định giá bán cổ phiếu của một công ty (cổ phiếu). Dựa trên giá trị chiết khấu của các khoản cổ tức trong tương lai dự kiến, nó được sử dụng thường để phát hiện các công ty được định giá thấp do thị trường chứng khoán nhưng có tiềm năng cho lợi nhuận cao. Xem thêm mô hình định giá cổ tức.

Definition - What does Dividend discount model mean

Mathematical formula used generally by stockbrokers to determine the selling price of a firm's stock (shares). Based on the discounted value of the expected future dividend amounts, it is used usually to spot firms that are undervalued by the stockmarket but have potential for high returns. See also dividend valuation model.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *