Dividend in arrears

Định nghĩa Dividend in arrears là gì?

Dividend in arrearsCổ tức trong nợ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dividend in arrears - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại cổ tức mà chỉ gắn liền với cổ phiếu ưu đãi được vào cuối được trả cho các cổ đông của họ. Công ty phải thực hiện thanh toán của các cổ tức, tuy nhiên, trước khi đưa ra bất kỳ thanh toán cổ tức cho cổ đông phổ thông của mình.

Definition - What does Dividend in arrears mean

A type of dividend that only pertains to preferred stock that are late in being paid out to their shareholders. The company must make payment of these dividends, however, before making any dividend payments to its common stockholders.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *