Dividend option

Định nghĩa Dividend option là gì?

Dividend optionLựa chọn cổ tức. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dividend option - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Theo chính sách bảo hiểm nhân thọ nhất định, một tùy chọn cho phép người được bảo hiểm để lựa chọn một cách khác để chia cổ tức thu thập.

Definition - What does Dividend option mean

Under certain life insurance policies, an option that allows the insured to choose an alternate way to collect dividends.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *