Division of labor

Định nghĩa Division of labor là gì?

Division of laborPhân công lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Division of labor - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuyên môn hẹp của nhiệm vụ trong quá trình sản xuất để mỗi người lao động có thể trở thành một chuyên gia về làm một điều, đặc biệt là trên một dây chuyền lắp ráp. Trong các ngành công nghiệp truyền thống (xem ngành công nghiệp hoàng hôn), phân công lao động là một động lực lớn đối với kinh tế tăng trưởng. Tuy nhiên, trong thời đại của tùy biến đại chúng (trong đó đòi hỏi nhiều kỹ năng và thời gian thay đổi giao máy rất ngắn), phân công lao động đã trở nên linh hoạt hơn. Còn được gọi là chuyên môn của lao động.

Definition - What does Division of labor mean

Narrow specialization of tasks within a production process so that each worker can become a specialist in doing one thing, especially on an assembly line. In traditional industries (see sunset industries), division of labor is a major motive force for economic-growth. However, in the era of mass customization (which requires multiple skills and very short machine change-over time), division of labor has become much more flexible. Also called specialization of labor.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *