Divisional budget

Định nghĩa Divisional budget là gì?

Divisional budgetNgân sách phân chia. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Divisional budget - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ngân sách được chuẩn bị bởi các bộ phận của một công ty. Ngân sách chứa yêu cầu vốn cho cả hai dự án và các hoạt động mới và đang diễn ra trong giai đoạn ngân sách sắp tới.

Definition - What does Divisional budget mean

The budget prepared by the division of a company. The budget contains requested funds for both new and ongoing projects and activities for the upcoming budget period.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *