Divisional structure

Định nghĩa Divisional structure là gì?

Divisional structureCấu trúc phòng ban. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Divisional structure - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại cấu hình tổ chức mà nhóm cùng những nhân viên chịu trách nhiệm cho một loại sản phẩm cụ thể hay dịch vụ trên thị trường theo workflow. Cấu trúc cấp sư đoàn của một doanh nghiệp có xu hướng tăng tính linh hoạt, và nó cũng có thể được chia nhỏ hơn nữa thành sản phẩm, thị trường và các cấu trúc địa lý.

Definition - What does Divisional structure mean

A type of organizational configuration that groups together those employees who are responsible for a particular product type or market service according to workflow. The divisional structure of a business tends to increase flexibility, and it can also be broken down further into product, market and geographic structures.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *