Diworsification

Định nghĩa Diworsification là gì?

DiworsificationDiworsification. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Diworsification - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thu hút đầu tư mà không miêu tả một kết quả tốt cho một kế hoạch đầu tư và thực sự xấu đi rủi ro / lợi nhuận trong danh mục đầu tư.

Definition - What does Diworsification mean

Acquiring an investment that does not portray a good outcome for an investment plan and actually worsens the risk/return in the portfolio.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *