Fixed lead time

Định nghĩa Fixed lead time là gì?

Fixed lead timeThời gian dẫn cố định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed lead time - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ dùng để mô tả khoảng thời gian kể từ ngày một mục được trưng đến ngày nó được gửi khi thời gian dẫn có xu hướng không thay đổi. Ví dụ, nếu một doanh nghiệp có thể đặt hàng 10 hoặc 10.000 đơn vị của một mục nhất định và sự khác biệt lớn này về số lượng không ảnh hưởng đến thời gian đội nhận được hàng từ nhà cung cấp, mặt hàng này có thể được coi là có một thời gian dẫn cố định. Ngược lại thời gian dẫn biến.

Definition - What does Fixed lead time mean

A term used to describe the time period from the date an item is requisitioned to the date it is delivered when the lead time tends not to vary. For example, if a business can order 10 or 10,000 units of a given item and this huge difference in quantity does not affect the lead time for receiving the item from the supplier, this item may be considered to have a fixed lead time. Opposite of variable lead time.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *