Hamburg rules

Định nghĩa Hamburg rules là gì?

Hamburg rulesQuy tắc Hamburg. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hamburg rules - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quy tắc Hague-Visby sửa đổi dưới sự bảo trợ của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển tại Hamburg (Đức) vào năm 1978, theo lệnh của các nước đang phát triển. Những quy định này làm cho một hãng vận tải biển chịu trách nhiệm về tất cả các thiệt hại xảy ra đối với hàng hóa dưới sự chăm sóc của hãng, nhưng không giới hạn và không có liên quan đến nguyên nhân, trừ khi nó có thể được chỉ ra rằng các tàu sân bay mất mọi biện pháp hợp lý cần thiết để bảo vệ hàng hóa. Tuy nhiên chỉ có 20 quốc gia đã phê chuẩn quy tắc Hamburg, với ngoại lệ đáng chú ý như Anh, Mỹ, và các quốc gia phát triển khác.

Definition - What does Hamburg rules mean

Hague-Visby rules amended under the auspices of UN Conference on Trade & Development at Hamburg (Germany) in 1978, at the behest of the developing countries. These rules make a surface transport carrier liable for all damage resulting to cargo under the carrier's care, without limitation and without regard to cause, unless it can be shown that the carrier took all reasonable measures required to protect the cargo. However only 20 nations have approved Hamburg rules, with notable exceptions such as the UK, USA, and other developed nations.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *