Fixed manufacturing overhead incurred

Định nghĩa Fixed manufacturing overhead incurred là gì?

Fixed manufacturing overhead incurredCố định sản xuất chi phí phát sinh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed manufacturing overhead incurred - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá đó sẽ là điều hiển nhiên trong quá trình sản xuất nhưng sẽ không bao giờ thay đổi, giống như khấu hao trên một phần của thiết bị sản xuất.

Definition - What does Fixed manufacturing overhead incurred mean

Prices that will be evident during the manufacturing process but will never change, like depreciation on a piece of manufacturing equipment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *