Foot pound

Định nghĩa Foot pound là gì?

Foot poundBảng chân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Foot pound - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị cũ của công việc. Một pound chân bằng khoảng 1,36 joule, 0,32 calo, hoặc 0,0013 Btu.

Definition - What does Foot pound mean

Older unit of work. One foot pound equals about 1.36 joule, 0.32 calorie, or 0.0013 Btu.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *