For profit organization

Định nghĩa For profit organization là gì?

For profit organizationCho tổ chức lợi nhuận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ For profit organization - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một doanh nghiệp hay tổ chức nào khác mà chính là mục tiêu kiếm tiền (lợi nhuận), như trái ngược với một tổ chức phi lợi nhuận trong đó tập trung một mục tiêu như giúp đỡ cộng đồng và là có liên quan với số tiền chỉ càng nhiều càng cần thiết để giữ cho các hoạt động tổ chức. Hầu hết các công ty được coi là doanh nghiệp có lợi nhuận cho các tổ chức; điều này bao gồm mọi thứ từ các cửa hàng bán lẻ cho các nhà hàng cho các công ty bảo hiểm cho các công ty bất động sản.

Definition - What does For profit organization mean

A business or other organization whose primary goal is making money (a profit), as opposed to a non profit organization which focuses a goal such as helping the community and is concerned with money only as much as necessary to keep the organization operating. Most companies considered to be businesses are for profit organizations; this includes anything from retail stores to restaurants to insurance companies to real estate companies.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *