Haircut

Định nghĩa Haircut là gì?

HaircutCắt tóc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Haircut - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. chung: Cắt thái quá mà không gây nguy hiểm cho mục tiêu chính.

Definition - What does Haircut mean

1. General: Trimming excesses without jeopardizing the main objective.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *