Four unities

Định nghĩa Four unities là gì?

Four unitiesBốn unities. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Four unities - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Yêu cầu pháp lý cho việc tạo ra một thỏa thuận liên thuê nhà. Họ là (1) Unity quan tâm: lợi ích của tất cả các liên khách thuê phải giống hệt nhau trong thời gian, phạm vi, và thiên nhiên. (2) Thống nhất thời gian bóng lăn: mỗi liên thuê nhà phải có phần trọn vẹn của tài sản đồng thời với liên thuê nhà khác, và không có liên thuê nhà có thể có độc quyền sở hữu toàn bộ tài sản. (3) Thống nhất thời gian: sự quan tâm của tất cả các liên khách thuê phải vest cùng một lúc và trong cùng thời kỳ. (4) Unity quyền sở hữu: tất cả các liên khách thuê phải có một danh hiệu tương đương với bất động sản, tạo ra bởi các công cụ tương tự.

Definition - What does Four unities mean

Legal requirements for the creation of a joint-tenancy agreement. They are (1) Unity of interest: interests of all joint-tenants must be identical in duration, extent, and nature. (2) Unity of possession: each joint-tenant must have undivided share of the property simultaneously with other joint-tenants, and no joint-tenant can have exclusive right to possess the whole property. (3) Unity of time: interest of all joint-tenants must vest at the same time and for the same period. (4) Unity of title: all joint-tenants must have an equal title to the property, created by the same instrument.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *