Fourier analysis

Định nghĩa Fourier analysis là gì?

Fourier analysisPhân tích Fourier. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fourier analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phân tích hàng loạt dữ liệu dựa trên khái niệm rằng bất kỳ đồ thị (đại diện của một hàm) có thể được coi là bao gồm một (hầu như) chuỗi vô hạn các chức năng sin và cosin. Như vậy, phản ứng của một hệ thống để thay đổi phức tạp (kích thích) có thể được tính trên cơ sở đáp ứng được biết đến nó với những thay đổi đơn giản. phân tích Fourier là một công cụ quan trọng trong các lĩnh vực khác nhau như khoa học vật lý và dự báo bán hàng. Dựa trên công việc của các nhà toán học người Pháp Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) trên dòng nhiệt trong 1807. Còn được gọi là phân tích điều hòa.

Definition - What does Fourier analysis mean

Data series analysis based on the concept that any graph (representation of a function) can be regarded as composed of an (almost) infinite series of sine and cosine functions. Thus, the response of a system to complex changes (stimuli) can be computed on the basis of its known response to simple changes. Fourier analysis is an important tool in disparate fields such as physical sciences and sales forecasting. Based on the work of the French mathematician Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) on heat flow in 1807. Also called harmonic analysis.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *