Full cost pricing

Định nghĩa Full cost pricing là gì?

Full cost pricingChi phí giá đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full cost pricing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá bán đến bằng cách thêm các chi phí và lợi nhuận để chi phí trực tiếp trên một đơn vị sản phẩm. Trong tính toán các chi phí của nhà sản xuất, ít hơn sử dụng hết công suất của nhà máy là yếu tố để cho phép biến động trong đầu ra. Tỷ suất lợi nhuận được tính theo phần trăm cố định của tổng chi phí trung bình của sản phẩm.

Definition - What does Full cost pricing mean

Selling price arrived at by adding overheads and profit margin to the direct cost per unit of a product. In a manufacturer's overheads computation, less than full capacity utilization of the plant is factored in to allow for fluctuations in the output. The profit margin is computed as a fixed percentage of the average total cost of the product.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *