Full demand

Định nghĩa Full demand là gì?

Full demandNhu cầu đầy đủ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Full demand - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tình huống phát sinh khi mua hàng tổng hợp của thị trường của một sản phẩm tương đương với khả năng sản xuất của nó để sản xuất nó. Đạt yêu cầu đầy đủ đại diện cho một tình huống lý tưởng hấp dẫn cho một doanh nghiệp mà hầu hết đội ngũ tiếp thị sẽ nhắm tới khi quảng bá sản phẩm.

Definition - What does Full demand mean

A situation that arises when the market's aggregate purchases of a product equates to its manufacturer's ability to produce it. Achieving full demand represents an ideally desirable situation for a business that most marketing teams will aim for when promoting products.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *