Hague protocol

Định nghĩa Hague protocol là gì?

Hague protocolNghị định thư Hague. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hague protocol - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công ước quốc tế mà năm 1955 sửa đổi các quy định của Công ước Warsaw giới hạn trách nhiệm một nhà điều hành hãng hàng không trong vận chuyển hàng hóa và hành khách. quy định và khuyến nghị của mình được tuân thủ bởi hầu hết các quốc gia chấp nhận Mỹ.

Definition - What does Hague protocol mean

International convention that in 1955 amended the provisions of the Warsaw Convention to limit an airline operator's liability in carriage of goods and passengers. Its rules and recommendations are followed by most nations accept the US.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *