Hague-Visby rules

Định nghĩa Hague-Visby rules là gì?

Hague-Visby rulesQuy tắc Hague-Visby. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hague-Visby rules - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên mới cho các quy tắc Hague được sửa đổi vào năm 1968 tại Visby (Thụy Điển). Còn được gọi là Các Brussels Nghị định thư sửa đổi các quy Hague, các quy định này (bởi hầu hết các quốc gia phê chuẩn ngoại trừ Hoa Kỳ) tăng giới hạn trách nhiệm pháp lý để vận chuyển tàu sân của bề mặt và bao gồm hàng container theo quy định của họ.

Definition - What does Hague-Visby rules mean

New name for the Hague rules as amended in 1968 at Visby (Sweden). Also called The Brussels Protocol Of Amendments To The Hague Rules, these rules (ratified by most nations except the US) increase a surface transport carrier's liability limit and include containerized cargo under their provisions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *