Half-year convention

Định nghĩa Half-year convention là gì?

Half-year conventionƯớc nửa năm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Half-year convention - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một giả định rằng tài sản mới mua được sử dụng nửa năm một lần. Giả định này là cách khấu hao, thuế và thu nhập hàng năm được tính cho mục đích thuế, bất kể như thế nào dài các tài sản đã thực sự được sử dụng.

Definition - What does Half-year convention mean

An assumption that newly acquired assets are in use halfway through the year. This assumption is how depreciation, taxation and annual earnings are calculated for tax purposes, regardless of how the long the assets have actually been in use.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *