Halo effect

Định nghĩa Halo effect là gì?

Halo effectHiệu ứng hào quang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Halo effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc chuyển uy tín hoặc những cảm xúc tích cực về một đặc trưng (ví dụ như làm hài lòng sự xuất hiện) của một sản phẩm hay này sang người khác, có thể không liên quan, đặc điểm (ví dụ như hiệu suất). Tương phản với sừng quỷ.

Definition - What does Halo effect mean

The transfer of goodwill or positive feelings about one characteristic (such as pleasing appearance) of a product or person to another, possibly unrelated, characteristics (such as performance). Contrasts with devil's horns.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *