Incentive contract

Định nghĩa Incentive contract là gì?

Incentive contractHợp đồng ưu đãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive contract - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá cố định hoặc hợp đồng hoàn chi phí, trong đó chi phí mục tiêu, giá cả, hoặc lệ phí (lợi nhuận) được sử dụng như là một điểm khởi hành khác nhau tiền tệ-ưu đãi (phụ thuộc vào một số tiền tối đa). Sau khi hoàn thành hợp đồng, thanh toán ưu đãi được tính trên cơ sở chi phí thực tế của nhà thầu cộng với một quy mô trượt của lợi nhuận. Lợi nhuận thay đổi trực tiếp (trong trường hợp chi phí ngầm) hoặc ngược lại (trong trường hợp thấu chi ngân sách) với phần chênh lệch giữa chi phí hợp đồng và chi phí tối đa cho phép. Còn được gọi là hợp đồng loại khuyến khích.

Definition - What does Incentive contract mean

Fixed price or cost reimbursement contract in which a target cost, price, or fee (profit) is used as a point of departure for various monetary-incentives (subject to a maximum amount). After completion of the contract, the incentive payment is computed on the basis of the contractor's actual cost plus a sliding scale of profit. The profit varies directly (in case of cost underrun) or inversely (in case of cost overrun) with the difference between the contract cost and the maximum allowable cost. Also called incentive type contract.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *