Incentive effect

Định nghĩa Incentive effect là gì?

Incentive effectTác dụng khuyến khích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive effect - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiệu quả của thói quen làm việc của một cá nhân khi họ được cung cấp một số loại tăng lương hoặc các loại lợi ích.

Definition - What does Incentive effect mean

The effect of the work habits of an individual when they are offered some type of increase in pay or other type of benefit.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *