Incentive marketing

Định nghĩa Incentive marketing là gì?

Incentive marketingTiếp thị khuyến khích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng các thiết bị động lực như các cuộc thi, trò chơi, phí bảo hiểm, giá đặc biệt, để thúc đẩy việc bán một hàng hóa hay dịch vụ.

Definition - What does Incentive marketing mean

Use of motivational devices such as competitions, games, premiums, special pricing, to promote the sale of a merchandise or service.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *