Incentive pay

Định nghĩa Incentive pay là gì?

Incentive payLương ưu đãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive pay - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một món quà tiền tệ cung cấp cho một nhân viên dựa trên hiệu suất, được coi như là một cách để lôi kéo người lao động để tiếp tục mang lại kết quả tích cực. lương ưu đãi có thể đến dưới hình thức của một tiền thưởng, chia lợi nhuận, hoặc hoa hồng.

Definition - What does Incentive pay mean

A monetary gift provided to an employee based on performance, which is thought of as one way to entice the employee to continue delivering positive results. Incentive pay may come in the form of a bonus, profit-sharing, or commission.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *