Incentive scheme

Định nghĩa Incentive scheme là gì?

Incentive schemeChương trình ưu đãi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive scheme - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Nhân sự: Nhân viên chương trình động lực được thiết kế để khuyến khích cam kết tăng năng suất hoặc trong việc đạt được một số mục tiêu đáng giá như giảm số lượng các manhours mất do tai nạn.

Definition - What does Incentive scheme mean

1. HR: Employee motivational program designed to encourage commitment to increasing productivity or in achieving some worthwhile objective such as reducing the number of manhours lost due to accidents.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *