Incentive

Định nghĩa Incentive là gì?

IncentiveKhích lệ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Incentive - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mua chuộc hoặc phần thưởng bổ sung đóng vai trò như một thiết bị động lực cho một hành động hoặc hành vi mong muốn.

Definition - What does Incentive mean

Inducement or supplemental reward that serves as a motivational device for a desired action or behavior.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *