Index-linked adjustment

Định nghĩa Index-linked adjustment là gì?

Index-linked adjustmentĐiều chỉnh chỉ số liên kết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Index-linked adjustment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ chế được sử dụng trong các giao dịch thương mại và hợp đồng thuê để điều chỉnh các điều kiện hợp đồng để đáp ứng với những ảnh hưởng bên ngoài như tiền tệ lạm phát hoặc khấu hao tiền tệ dẫn đến việc sửa đổi các khoản thanh toán, xử lý thuế, hoặc chia sẻ lợi nhuận. Điều chỉnh có liên quan đến chỉ số như chỉ số giá tiêu dùng.

Definition - What does Index-linked adjustment mean

A mechanism used in commercial transactions and rental agreements to adjust contract conditions in response to external monetary influences such as inflation or currency depreciation resulting in the modification of payments, tax treatment, or profit sharing. Adjustments are linked to indices such as the consumer price index.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *