Intelligent processing equipment (IPE)

Định nghĩa Intelligent processing equipment (IPE) là gì?

Intelligent processing equipment (IPE)Thiết bị chế biến thông minh (IPE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intelligent processing equipment (IPE) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Máy tính điều khiển máy móc được sử dụng trong quá trình sản xuất như rèn, tạo thành, tham gia, gia công, kiểm tra, thử nghiệm, và xử lý vật liệu. IPEs thêm trí tuệ nhân tạo để lập trình và tính linh hoạt của thiết bị điều khiển điện tử cho phép họ 'cảm giác' đặc điểm của mặt hàng đó con người làm việc trên, và tự động điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp.

Definition - What does Intelligent processing equipment (IPE) mean

Computer controlled machines used in manufacturing processes such as forging, forming, joining, machining, inspecting, testing, and material handling. IPEs add artificial intelligence to the programmability and flexibility of electronically controlled equipment enabling them to 'sense' the characteristics of the item being worked on, and automatically adjust their operations accordingly.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *