Intention to create legal relations

Định nghĩa Intention to create legal relations là gì?

Intention to create legal relationsMục đích để tạo ra các mối quan hệ pháp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Intention to create legal relations - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một hợp đồng ràng buộc, ý định này được ngụ ý bởi thực tế là nó không phải là rõ ràng từ chối. Nếu rõ ràng từ chối (như trong một cái gọi là thỏa thuận của quý ông) hợp đồng có thể không được thi hành.

Definition - What does Intention to create legal relations mean

One of the essential elements in the creation of a binding contract, this intention is implied by the fact that it is not expressly denied. If expressly denied (as in a so-called gentlemen's agreement) the contract may not be enforceable.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *