Jewelers block insurance policy

Định nghĩa Jewelers block insurance policy là gì?

Jewelers block insurance policyChính sách bảo hiểm kim hoàn block. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jewelers block insurance policy - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chính sách bao gồm các tài sản của trang sức và tài sản của người khác trong việc chăm sóc hoặc chăm sóc của họ chống lại các loại có thể xảy ra nhất của thiệt hại.

Definition - What does Jewelers block insurance policy mean

A policy that covers the property of jewelers and the property of others in their care or custody against the most probable types of losses.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *