Jeweler’s grain

Định nghĩa Jeweler's grain là gì?

Jeweler's grainHạt kim hoàn của. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Jeweler's grain - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem ngũ cốc (Định nghĩa 2).

Definition - What does Jeweler's grain mean

See grain (Definition 2).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *