Value based planning

Định nghĩa Value based planning là gì?

Value based planningKế hoạch hóa giá trị dựa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value based planning - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch dựa trên các khía cạnh tạo ra giá trị của các chiến lược đề xuất, đo thường là bằng tiền mặt dự kiến ​​dòng chiết khấu theo tỷ lệ thích hợp.

Definition - What does Value based planning mean

Planning based on the value-creating aspects of the proposed strategies, measured usually by the expected cash flows discounted at appropriate rates.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *