Welfare state

Định nghĩa Welfare state là gì?

Welfare stateChính sách phúc lợi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Welfare state - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hệ thống chính trị dựa trên tiền đề rằng chính phủ (và không phải là cá nhân, các tập đoàn, hoặc các cộng đồng địa phương) có trách nhiệm cho hạnh phúc của công dân của mình, bằng cách đảm bảo rằng một tiêu chuẩn tối thiểu của cuộc sống là trong tầm tay của mọi người. Cam kết này được dịch sang cung cấp phổ thông và miễn phí giáo dục, chăm sóc y tế phổ cập, bảo hiểm chống lại sự tàn tật, ốm đau, và tỷ lệ thất nghiệp, giảm trừ gia cảnh cho bổ sung thu nhập, và lương hưu tuổi già.

Definition - What does Welfare state mean

Political system based on the premise that the government (and not the individual, corporations, or the local community) has the responsibility for the well being of its citizens, by ensuring that a minimum standard of living is within everyone's reach. This commitment is translated into provision of universal and free education, universal medical care, insurance against disability, sickness, and unemployment, family allowances for income supplement, and old age pensions.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *