Well structured problem

Định nghĩa Well structured problem là gì?

Well structured problemVấn đề cấu trúc tốt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Well structured problem - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vấn đề mà các nhà nước hiện hành và trạng thái mong muốn được xác định rõ ràng, và các phương pháp để đạt được trạng thái mong muốn là khá rõ ràng. Xem vấn đề cũng có cấu trúc bệnh.

Definition - What does Well structured problem mean

Problem for which the existing state and desired state are clearly identified, and the methods to reach the desired state are fairly obvious. See also ill structured problem.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *