Value chain analysis

Định nghĩa Value chain analysis là gì?

Value chain analysisPhân tích chuỗi giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value chain analysis - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm tra trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp để xác định bao nhiêu và lúc đó giá trị giai đoạn được thêm vào hàng hóa và / hoặc dịch vụ của mình, và làm thế nào nó có thể được tăng lên để tăng cường sự khác biệt sản phẩm (lợi thế cạnh tranh).

Definition - What does Value chain analysis mean

Examination of the value chain of an enterprise to ascertain how much and at which stage value is added to its goods and/or services, and how it can be increased to enhance the product differentiation (competitive advantage).

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *