Value creation

Định nghĩa Value creation là gì?

Value creationTạo ra giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value creation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc thực hiện các hành động làm tăng giá trị của hàng hoá, dịch vụ hoặc thậm chí một doanh nghiệp. Nhiều nhà khai thác kinh doanh hiện nay tập trung vào việc tạo ra giá trị cả trong bối cảnh của việc tạo ra giá trị tốt hơn cho khách hàng mua các sản phẩm và dịch vụ của mình, cũng như cho các cổ đông trong công việc kinh doanh những người muốn thấy cổ phần của họ đánh giá cao về giá trị.

Definition - What does Value creation mean

The performance of actions that increase the worth of goods, services or even a business. Many business operators now focus on value creation both in the context of creating better value for customers purchasing its products and services, as well as for shareholders in the business who want to see their stake appreciate in value.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *