Value drivers

Định nghĩa Value drivers là gì?

Value driversTrình điều khiển giá trị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value drivers - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các đối tượng làm tăng giá trị của một sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách cải thiện nhận thức của mặt hàng đó và về cơ bản cung cấp một lợi thế cạnh tranh. trình điều khiển giá trị có thể có nhiều hình thức như: công nghệ tiên tiến, công nhận thương hiệu, hoặc khách hàng hài lòng.

Definition - What does Value drivers mean

Entities that increase the value of a product or service by improving the perception of the item and essentially providing a competitive advantage. Value drivers can come in many forms such as cutting-edge technology, brand recognition, or satisfied customers.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *