Vision statement

Định nghĩa Vision statement là gì?

Vision statementTầm nhìn chiến lược. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vision statement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mô tả khát vọng về những gì một tổ chức muốn đạt được hoặc thực hiện trong tương lai trung hạn hoặc dài hạn. Nó được thiết kế để phục vụ như một hướng dẫn rõ ràng cho việc lựa chọn các khóa học hiện tại và tương lai của hành động. Xem thêm tuyên bố nhiệm vụ.

Definition - What does Vision statement mean

An aspirational description of what an organization would like to achieve or accomplish in the mid-term or long-term future. It is intended to serves as a clear guide for choosing current and future courses of action. See also mission statement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *