Visual merchandising

Định nghĩa Visual merchandising là gì?

Visual merchandisingThương mại ảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Visual merchandising - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sử dụng và thao tác của màn hình bán hàng hấp dẫn và kế hoạch sàn bán lẻ để thu hút khách hàng và thúc đẩy hoạt động bán hàng. Trong bán hàng trực quan, các sản phẩm được bán thường được hiển thị trong như cách để thu hút người tiêu dùng từ thị trường nhằm mục đích bằng cách vẽ chú ý đến tính năng và lợi ích tốt nhất của sản phẩm.

Definition - What does Visual merchandising mean

The use and manipulation of attractive sales displays and retail floor plans to engage customers and boost sales activity. In visual merchandising, the products being sold are typically displayed in such as way as to attract consumers from the intended market by drawing attention to the product's best features and benefits.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *