Vital few, useful many

Định nghĩa Vital few, useful many là gì?

Vital few, useful manyQuan trọng ít, nhiều hữu ích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Vital few, useful many - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Ứng dụng Mỹ guru chất lượng J. M. Juran nguyên tắc Pareto để quản lý chất lượng ở đâu khoảng 20 phần trăm các nguyên nhân gây ra khoảng 80 phần trăm của các khuyết tật / hiệu ứng. Trong những năm 1950, lần đầu tiên ông gọi nó là 'sống còn ít, không đáng kể với nhiều người,' nhưng trên nhận ra rằng không có tác dụng hoặc biến thể là tầm thường, ông đã thay đổi nó với hình thức hiện tại.

Definition - What does Vital few, useful many mean

US quality guru J. M. Juran's application of Pareto principle to quality management where about 20 percent of causes result in about 80 percent of the defects/effects. In the 1950s, he first called it 'vital few, trivial many,' but on realizing that no effect or variation is trivial, he changed it to the present form.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *