Voice of the business (VOB)

Định nghĩa Voice of the business (VOB) là gì?

Voice of the business (VOB)Giọng nói của doanh nghiệp (VOB). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice of the business (VOB) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một bản tóm tắt của tất cả các nhu cầu liên quan đến một doanh nghiệp và các bên liên quan, bao gồm cả lợi nhuận, doanh thu, tăng trưởng và thị phần. Bao gồm nhu cầu cả nói và không nói ra, tiếng nói của doanh nghiệp có thể được sử dụng để thiết lập mục tiêu và xác định thành công trong một bản đồ vòng đời.

Definition - What does Voice of the business (VOB) mean

A summary of all needs related to a business and its stakeholders, including profitability, revenue, growth and market share. Encompassing needs both spoken and unspoken, voice of the business can be used to establish goals and define success within a life cycle map.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *