Voice of the employee (VOE)

Định nghĩa Voice of the employee (VOE) là gì?

Voice of the employee (VOE)Tiếng nói của người lao động (VOE). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice of the employee (VOE) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các tóm tắt nhu cầu, ham muốn, hy vọng và sở thích của tất cả nhân viên trong một tổ chức. Tiếng nói của người lao động sẽ đưa vào tài khoản nhu cầu nói, chẳng hạn như tiền lương, chăm sóc sức khỏe và tiết kiệm hưu trí, cũng như nhu cầu không nói ra có thể bao gồm việc làm hài lòng và sự tôn trọng của đồng nghiệp và người giám sát của họ.

Definition - What does Voice of the employee (VOE) mean

The summarized needs, desires, hopes and preferences of all employees within an organization. Voice of the employee takes into account spoken needs, such as wages, health care and retirement savings, as well as unspoken needs that can include job satisfaction and the respect of their coworkers and supervisors.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *