Voice of the process

Định nghĩa Voice of the process là gì?

Voice of the processGiọng nói của quá trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Voice of the process - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Dữ liệu thống kê được tạo ra bằng các biện pháp kiểm soát chất lượng, cho thấy sự ổn định hay không ổn định của một quá trình.

Definition - What does Voice of the process mean

Statistical data generated by quality control measures, indicating the stability or instability of a process.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *