West African Economic and Monetary Union (UEMOA)

Định nghĩa West African Economic and Monetary Union (UEMOA) là gì?

West African Economic and Monetary Union (UEMOA)Tây Phi Kinh tế và Liên minh tiền tệ (UEMOA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ West African Economic and Monetary Union (UEMOA) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thỏa thuận khu vực thương mại giữa Benin, Burkina Faso, Bờ Biển Ngà, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal và Togo thành lập để khuyến khích phát triển nội bộ, cải thiện thâm hụt thương mại, thiết lập mức thuế thống nhất đối với hàng hóa nhập khẩu từ các quốc gia phi thành viên, thiết lập một khu vực chứng khoán và hệ thống ngân hàng trong khu vực trao đổi. Trước đây gọi là Liên minh tiền tệ Tây Phi.

Definition - What does West African Economic and Monetary Union (UEMOA) mean

A trade zone agreement between Benin, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal and Togo formed to encourage internal development, improve trade deficits, establish uniform tariffs for goods imported from non-member nations, establish a regional stock exchange and a regional banking system. Formerly called the West African Monetary Union.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *