Wet lease

Định nghĩa Wet lease là gì?

Wet leaseThuê ướt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wet lease - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hình thức hợp đồng cho thuê, cung cấp nhiều dịch vụ cho cá nhân (s) cho thuê tài sản. Đây là loại thuê thường áp dụng đối với ngành hàng không và theo thỏa thuận này chủ sở hữu sẽ cung cấp một phi hành đoàn, bảo trì, và các dịch vụ khác cần thiết cho máy bay.

Definition - What does Wet lease mean

Form of a leasing agreement that provides multiple services to the individual(s) leasing the property. This type of lease typically applies to the airline industry and under this agreement the owner will provide a crew, maintenance, and other services needed for the aircraft.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *